Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

1526 011a 390

4gifs:

Camera shy parrot

Reposted fromBeesneeze Beesneeze vialifeless lifeless
bizonhandmade
bizonhandmade
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
bizonhandmade
Pocałował Ją z nudów. Ona Go z miłości.
bizonhandmade
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon vialifeless lifeless
8856 fb26 390

strangeparker:

this is 90% of my adulthood experience 

Reposted frommythicgeek mythicgeek vialifeless lifeless
bizonhandmade

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
bizonhandmade
bizonhandmade
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
bizonhandmade
bizonhandmade

May 28 2015

bizonhandmade
8651 92af 390
Zulczykjakub2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawrazliwa wrazliwa
7302 a405 390
Reposted fromlearntofly learntofly

May 23 2015

9152 53f9 390
Reposted fromsunlight sunlight viawrazliwa wrazliwa

May 17 2015

bizonhandmade
9667 2d8e 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
bizonhandmade
6800 4fad 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawrazliwa wrazliwa
bizonhandmade
0063 6a4e 390

arianeka:

Firenze, Italy (2012)

Reposted fromlifeless lifeless
bizonhandmade
0651 07ac 390
Reposted fromwildeyed wildeyed vialifeless lifeless
bizonhandmade
2795 75ea 390
Reposted bypatryk96 patryk96
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl